Απλή Αναλογική στις οργανώσεις των συνταξιούχων

Αρ. Πρωτ. 2977                                                                                      Αθήνα 20 Νοεμβρ. 2015

1.      Με τον Ν.4331 του 2015, άρθρο 27 επήλθε τροποποίηση του ν. 1264/1982. Ο νόμος
 αυτός δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης τεύχος Α΄ Αριθ. Φύλλου 69 στις
2 Ιουλίου 2015 ως εξής:
Άρθρο 27
Τροποποίηση του ν. 1264/1982
Στο ν. 1264/1982(Α΄79) προστίθεται άρθρο 13α με τίτλο «Εφαρμογή συστήματος απλής αναλογικής στις οργανώσεις των συνταξιούχων» με το εξής περιεχόμενο: « Οι διατάξεις των αρ.10, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στις οργανώσεις των συνταξιούχων».
2.      Με τον άρθρο 78, του νόμου καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου.
Άρθρο 78
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

3.      Μετά από αυτά γίνεται σαφές ότι:
- Από 2/7/15, που δημοσιεύτηκε ο νόμος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οι αρχαιρεσίες σε όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις για την ανάδειξη όλων των οργάνων, καθώς και την εκλογή των αντιπροσώπων, εντάσσονται στα άρθρα 10, 11, 12, και 13 του ν. 1264/82, πέραν των καταστατικών διατάξεων.
- Επιβάλλεται η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου ο διορισμός του οποίου γίνεται μετά από αίτηση στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο της περιοχής (άρθρο 11).
- Επιβάλλεται επίσης το εκλογικό σύστημα που υπαγορεύει ο ν. 1264/82. Δηλαδή το σύστημα της Απλής Αναλογικής, ανεξάρτητα από το τι τα καταστατικά ορίζουν.
- Γίνεται κατανοητό ότι οι Σύνδεσμοί μας υποχρεούνται να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους με τις διατάξεις του 1264/82.
Ο Σύνδεσμός μας εδώ και χρόνια είχε προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό του
καταστατικού του και της λειτουργίας του. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη ΔΣ και αντιπροσώπων για το Συνέδριο (ΓΣ) της Ομοσπονδίας διεξάγονται με το σύστημα της Απλής Αναλογικής.
            Σημειώνουμε ότι ο Αστ. Κώδικας δεν απαγόρευε την Απλή Αναλογική. Η επιλογή αποτελούσε απόφαση του ανώτατου οργάνου δηλαδή του Συνεδρίου ή της ΓΣ. Ήταν θέμα συγκεκριμένου συσχετισμού δυνάμεων.
            Το καταστατικό μας είναι στη διάθεση των συναδέλφων στα ΔΣ των Συνδέσμων και θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος                                                                                                        Η Γεν. Γραμματέας
Σούλα Ακζώτη                                                                                                    Λουκία Κουτσιλέου


Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+