ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών»

Α' ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1°

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων» με έδρα την Αθήνα που λειτουργεί κατά τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 2°

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανύψωση της θέσης των Πολιτικών Συνταξιούχων, η προαγωγή των ηθικών και υλικών συμφερόντων της τάξης τους, η ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης καθώς και η γενικότερη χρησιμοποίηση των γνώσεων, της πείρας και του κύρους τους. 
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 3°

Η επίτευξη των σκοπών αυτών του Συνδέσμου θα επιδιωχθεί 

κύρια:

1. Με την συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των συνταξιούχων Πολιτικών Δ.Υ. της Αθήνας στο Σύνδεσμο.

2. Με την συνεχή ενημέρωση των μελών του με την κυκλοφορία εντύπων, με την οργάνωση διαλέξεων, με την ίδρυση βιβλιοθήκης, με παραστάσεις, υποβολή υπομνημάτων στις αρμόδιες αρχές, φορείς, πολιτικούς παράγοντες καθώς και τη χρησιμοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του τύπου και ό,τι άλλο συμβάλλει στην αναβάθμιση του πολιτικού επιπέδου


καθώς και στη συνειδητοποίηση της θέσης τους στη σημερινή ν, κοινωνία και τα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα.

3. Με τη συμμετοχή τους σε κάθε μορφή συνδικαλιστικής δράσης και γενικότερα στους αγώνες του λαού για βελτίωση της Θέσης τους. Συμπαράσταση και αλληλεγγύη (υλική και ηθική) σε αγωνιζόμενους συνταξιούχους, εργαζόμενους και κοινωνικές ομάδες, στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που χρειάζονται βοήθεια..
Β' ΜΕΛΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4°


Τα μέλη του Συνδέσμου είναι τακτικά και επίτιμα.

-ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη εγγράφονται Συνταξιούχοι πολιτικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα καθώς και το πρόσωπο στο οποίο σύμφωνα με τον Νόμο μεταβιβάζεται η σύνταξη του αποθανόντος συνταξιούχου και εφ' όσον είναι ενήλικο, ύστερα από αίτηση υποβαλλόμενη στο Σύνδεσμο.

-Το υποψήφιο μέλος εγγράφεται στο Σύνδεσμο ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.

- Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά.

-ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη θεωρούνται όσα έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο Συνταξιουχικό Συνδικαλιστικό κίνημα ή στην κοινωνία γενικότερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αποκτούν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός του δικαιώματος της ψήφου.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5°

-Τα μέλη του Συνδέσμου είναι μεταξύ τους ισότιμα , έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφ' όσον είναι Ταμιακά τακτοποιημένα. Έχουν το δικαίωμα του ΛΟΓΟΥ, του ΕΛΕΓΧΟΥ, της ΚΡΙΤΙΚΗΣ στις Γενικές Συνελεύσεις.

-Επίσης έχουν το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την όλη πορεία των υποθέσεων του Συνδέσμου, να λαμβάνουν γνώση και να παίρνουν αντίγραφα των Βιβλίων του Συνδέσμου (με δικά τους έξοδα). Μπορούν ακόμη να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το Δ.Σ.

-Τα μέλη υποχρεούνται με δική τους φροντίδα να πληρώνουν τακτικά τη συνδρομή τους στο Σύνδεσμο καθώς και κάθε άλλο έκτακτο χρηματικό ποσόν που ορίζεται κατά τις διατάξεις του Καταστατικού.

-Τα μέλη του Συνδέσμου σε περίπτωση αποχώρησής τους απόν αυτόν, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις μέχρι της αποχώρησής τους οφειλόμενες συνδρομές.

-Μέλη του Συνδέσμου που δεν πληρώνουν τη συνδρομή τους για τρία (3) διαδοχικά χρόνια, μπαίνουν στη διαδικασία της διαγραφής.


ΑΡΘΡΟ 6°

1.-Μέλος του Συνδέσμου που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν απ' αυτό ή από τη σχετική Νομοθεσία και οι πράξεις του μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα του Συνδέσμου, ελέγχεται από το Δ.Σ.

-Στη συνέχεια προειδοποιείται με έγγραφο του Δ.Σ. και εφ' όσον δεν συμμορφωθεί, διαγράφεται με απόφασή του που ισχύει μέχρι τυχόν αντίθετη απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου.

-Το Δ.Σ. τουλάχιστον 15 ημέρες, πριν να εκδοθεί απόφαση διαγραφής μέλους υποχρεούται να καλέσει το μέλος που δικαιούται να εκθέσει τις απόψεις του.

-Σε περίπτωση που το μέλος, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα, δεν προσέλθει για να υπερασπίσει τον εαυτό του, το Δ.Σ. προχωρεί στη λήψη απόφασης.

-Το διαγεγραμμένο μέλος έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση με έγγραφό του.

-Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει την προσφυγή του διαγεγραμμένου μέλους στην πρώτη Γενική Συνέλευση σαν πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης.

-Το διαγεγραμμένο μέλος καλείται να παρασταθεί σ' αυτή τη Γ. Συνέλευση και να εκθέσει σύντομα τις απόψεις του.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξάρτητα από το δικαίωμα που έχει το μέλος να προσφύγει στα δικαστήρια.

Διαγεγραμμένο μέλος επανεγράφεται μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν τη διαγραφή του. Άλλες ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι: α) Η παρατήρηση β) η επίπληξη και γ) η καταγγελία μέσω του τύπου.

Γ' ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7° 

Ο Σύνδεσμος τηρεί τα ακόλουθα Βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:


 • Μητρώου Μελών
 • Πρακτικών Συνεδριάσεων Συμβουλίου
 • Ταμείου
 • Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
 • Περιουσίας
 • Πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και
 • Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τηρεί επίσης Γραμμάτια Εισπράξεων και εντάλματα πληρωμής, που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν από τη χρησιμοποίησή τους.

Δ' ΠΟΡΟΙ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8°

Πόροι του Συνδέσμου είναι:

 • Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες συνδρομές των μελών των οποίων το ύψος ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 • Οι εθελοντικές εισφορές των μελών. 

 • Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συνδέσμου. 

 • Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, όπως και από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές. 

 • Οι νόμιμες επιχορηγήσεις από την Π.Ο.Π.Σ. και άλλες οργανώσεις. 

 • 0ι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και φέρονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, και 

 • Οι τόκοι των καταθέσεων. Ε' ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 9° 

1.- Ο Σύνδεσμος συμμετέχει στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, την Π.Ο.Π.Σ. καθώς και στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων Δημοσίων Υπαλλήλων, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις και στις αντίστοιχες ομόλογες Συνταξιουχικές Συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού.

2;-Στη δευτεροβάθμια οργάνωση, την Π.Ο.Π.Σ. ο Σύνδεσμος συμμετέχει με τους εκλεγμένους από την Γενική Συνέλευση των μελών του αντιπροσώπους του των οποίων ο αριθμός καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού της Π.Ο.Π.Σ.

3.-Στην Τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων Δημοσίων Υπαλλήλων, την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ο Σύνδεσμος αντιπροσωπεύεται μέσω της Π.Ο.Π.Σ. με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των οργανώσεων μελών της Π.Ο.Π.Σ. και με αριθμό αντιπροσώπων όπως καθορίζεται από το αντίστοιχο άρθρο του Καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ο Σύνδεσμος δύναται να καλεί κάθε εξάμηνο τα προεδρεία των επικουρικών κλαδικών συνταξιουχικών συλλόγων του Δημοσίου που έχουν έδρα την Αθήνα σε κοινή σύσκεψη για ανταλλαγή απόψεων επί συνταξιουχικών θεμάτων και τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων. Όργανα του Συνδέσμου είναι:

Η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ελεγκτική ΕπιτροπήΑΡΘΡΟ 11°


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο, αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Σύνδεσμο.

ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση γίνεται στο β' εξάμηνο κάθε χρόνου. ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση γίνεται όταν το κρίνει και αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/10 των ταμιακά εντάξει μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. όπου θα αναφέρονται οι λόγοι της σύγκλησης της έκτακτης Γ.Σ. και τα θέματα για συζήτηση.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 ημέρες. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αδρανήσει, τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η σύγκληση, ο χρόνος, ο τόπος και τα θέματα των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων γνωστοποιούνται στα μέλη του Συνδέσμου με τοιχοκολλήσεις στα γραφεία του καθώς και με δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο επίσημο όργανο της Π.Ο.Π.Σ., το « Συνταξιουχικό Βήμα», σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα ή με όποιο πρόσφορο τρόπο επιλέξει το Δ,Σ γνωστοποίηση αυτή γίνεται τουλάχιστον 15 μέρες πριν την Γ.Σ.

-Η πιο πάνω γνωστοποίηση, χωρίς το χρονικό περιορισμό, απαιτείται και για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

-Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες γίνεται πάντοτε αυτοπροσώπως με την επίδειξη ταυτότητας ή του Βιβλιαρίου υγείας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου, αποκλεισμένου κάθε άλλου τρόπου ή μέσου. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση των χειρών κατά την έναρξή της, αμέσως μετά την διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις απαιτείται εφ' όσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία, η παρουσία του 1/3 των ταμιακά εντάξει μελών.

- Ταμειακά εντάξει μέλη είναι εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος που προηγείται του έτους της Γ.Σ.

-Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση, δεν υπάρχει απαρτία, γίνεται μέσα σε 8 ημέρες νέα Γενική Συνέλευση, με όσα μέλη είναι παρόντα και φυσικά, ταμιακά εντάξει.

-Σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν είναι δυνατόν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Για τροποποίηση του Καταστατικού η διάλυση του Συνδέσμου απαιτείται η παρουσία των μισών ταμιακά εντάξει μελών και η πλειοψηφία των 50 % των παρόντων, συν ένα.-

-Για μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών. Η συμφωνία αυτών που απουσιάζουν γίνεται εγγράφως.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων και των Αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις γίνονται με το σύστημα της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ. Οι ψηφοφορίες για την εκλογή των οργάνων, των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων είναι άκυρα, αν δεν γίνουν μυστικά. Η εκλογή εφορευτικής επιτροπής γίνεται με ανάταση των χειρών.

- Στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, ακολουθεί συζήτηση και η Συνέλευση κλείνει με μυστική ψηφοφορία για έγκριση ή όχι του απολογισμού.

- Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, νομιμοποιούνται να πάρουν μέρος μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.Ζ' ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 12°

-Στη Γενική Συνέλευση για την εκλογή των οργάνων του Συνδέσμου και των αντιπροσώπων, μετά την εκλογή και συγκρότηση του οριστικού Προεδρείου της Γ.Σ. και πριν την έναρξη των συζητήσεων και αρχαιρεσιών, εκλέγεται με ανάταση των χειρών 3/μελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

- Η μέτρηση των υψωμένων χειρών για την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης παρουσία των υποψηφίων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

-Η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο ο οποίος προεδρεύει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες μεριμνώντας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού. Ακόμη αποφασίζει για κάθε τυχόν ένσταση έχοντας στη διάθεσή της και το Μητρώο των Μελών.

-Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων και συντάσσει το πρακτικό των αποτελεσμάτων των εκλογών που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.

-Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών, μέχρι και την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων, μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένος υποψήφιος.Η΄ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13°

1 .-Η υποψηφιότητα για τα όργανα του Συνδέσμου υποβάλλεται στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο τρεις (3) ημέρες, πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τη διεξαγωγή των εκλογών με έγγραφο και κοινή δήλωση, αν πρόκειται για συνδυασμό, και αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο, ατομική δήλωση.

- Υποψηφιότητα δεν μπορούν να υποβάλλουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

- Παραλαβή αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται στα γραφεία του Συνδέσμου το τελευταίο πριν τις εκλογές 10ήμερο και τρεις (3) μέρες πριν απ’ αυτές, από 09,00 ως 13,00 καθημερινά πλην αργιών.

- Τουλάχιστον είκοσι τέσσερες (24) ώρες, πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τη διεξαγωγή των εκλογών, το Προεδρείο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συνδέσμου τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους μεμονωμένους υποψήφιους.Θ' ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 14°

- Τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν και εκλέγονται εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού.

- Η εκλογή των οργάνων του Συνδέσμου γίνεται με το σύστημα της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ. Με το ίδιο σύστημα γίνονται και οι εκλογές για ανάδειξη αντιπροσώπων στην Π.Ο.Π.Σ. ή σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 11, ενώ οι υποψηφιότητες υποβάλλονται είτε με μορφή συνδυασμών είτε με μορφή μεμονωμένων υποψηφιοτήτων.I' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 15°

-0 Σύνδεσμος διοικείται από 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι τριετής . Το 9/μελές Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού.

- Σε περίπτωση που κενωθεί μία έδρα, αυτή καλύπτεται από αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου συνδυασμού. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός, η συμπλήρωση γίνεται από τον Συνδυασμό που διαθέτει τους περισσότερους αναπληρωματικούς.

- Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα των εκλογών και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία.

- Η πρώτη αυτή Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

- Προεδρεύει σε αυτή ο Σύμβουλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού που πήρε περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

- Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου υπογράφοντας σχετικό πρακτικό παραλαβής και παράδοσης. Με την πράξη αυτή λήγει οριστικά η θητεία του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου. .ΙΑ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16°

- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι αναφέροντες και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

- Σε αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δύο (2) ημέρες, εκτός εάν λόγω κατεπείγοντος υπάρχει άλλο αίτημα.

- Οι τακτικές Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται με πρόσκληση του Προέδρου. Στις προσκλήσεις που γνωστοποιούνται 48 τουλάχιστον ώρες νωρίτερα, την ίδια ημέρα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη, αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα για την επόμενη συνεδρίαση μπορούν να προτείνουν και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία , όταν είναι παρόντες οι μισοί και ένας των μελών του. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με φανερή ψηφοφορία (εφ' όσον δεν προβλέπεται αλλιώς από το Καταστατικό ή τον Νόμο) και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται.

- Θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης μπορούν να συζητηθούν αν το συζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη.

- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τους Συμβούλους που συμμετείχαν στη Συνεδρίαση, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης Συνεδρίασης.

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο Σύνδεσμο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

- Το 1/10 των ταμιακά εντάξει μελών του Συνδέσμου μπορεί να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση θέμα για ημερήσια διάταξη, πρόταση μομφής ή ανάκληση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.- Σε περίπτωση που θα καθαιρεθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τόσοι σύμβουλοι που ο υπόλοιπος αριθμός δεν αποτελεί απαρτία, για τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στην ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται Εφορευτική Επιτροπή, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή για τη συμπλήρωση των κενών-θέσεων σύμφωνα με το Κεφάλαιο εκλογών» (αρθρ. 14)

10.- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί το Σύνδεσμο με βάση το Νόμο και το Καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προγραμματίζει και συντονίζει τη δουλειά του Συνδέσμου βοηθούμενο από βοηθητικές επιτροπές που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.ΙΒ' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 17°

- Ο Πρόεδρος προΐσταται του Συνδέσμου και του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές.

Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις. συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, καταρτίζει με τη βοήθεια του Γενικού Γραμματέα την ημερήσια διάταξη. Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και τα χρηματικά εντάλματα, τα στηριζόμενα επί του προϋπολογισμού και των ειδικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών.

-Τον Πρόεδρο εφ' όσον απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

-Αν κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, αποφασίζουν για την αναπλήρωσή του τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Ο Αντιπρόεδρος βοηθάει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του.


ΙΓ' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 18°

- Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα Γραφεία από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Συνδέσμου, φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα. Ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου των μελών και την τακτική ενημέρωσή του. Ευθύνεται για την σύνταξη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται για την τήρηση πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο οποίος συνεργάζεται και βοηθάει τον Γενικό Γραμματέα στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.-

ΙΔ' ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
ΑΡΘΡΟ 19°

1.-0 Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Συνδέσμου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει απ' ευθείας ο ίδιος τα χρήματα από τα μέλη ή χρήματα που διατίθενται υπέρ του Συνδέσμου. Καταθέτει στην Τράπεζα ή στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο όλες τις εισπράξεις στο όνομα του Συνδέσμου, μπορεί όμως να κρατάει για τις τρέχουσες δαπάνες χίλια Euro (€1000,00). Για κάθε ανάληψη για την Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία θα επικυρώνει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας και στην οποία θα αναγράφεται το ποσό ανάληψης.

2.- Ενεργεί τις πληρωμές, για τις ανάγκες του Συνδέσμου με εντάλματα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.-Όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν την σφραγίδα του Συνδέσμου, είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ταμία. Κρατεί αναλυτικό βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και όλα τα απαραίτητα για τη ταμιακή διαχείριση βοηθητικά βιβλία. Ευθύνεται για κάθε χρηματική απώλεια ή ανωμαλία κατά τη διαχείριση του. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο ή όταν ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου. Συντάσσει τον Ισολογισμό της διαχείρισης και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους τους οποίους υποβάλλει για επικύρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει τελικά. Υποβάλλει επίσης πίνακα των καθυστερούμενών εισφορών των μελών του Συνδέσμου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.-Τα λογιστικά βιβλία κλείνονται την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο και θα παραδίδονται από αυτόν για έλεγχο στην Ελεγκτική Επιτροπή.

5.-0 Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του Βιβλίου ΚΙΝΗΤΗΣ και ΑΚΙΝΗΤΗΣ περιουσίας του Συνδέσμου.

6.-Τέλος ο Ταμίας ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή και για καλή διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου.

ΙΕ' ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΡΘΡΟ 20°

-Το Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία δική του ή μετά από αίτημα των μελών του Συνδέσμου δημιουργεί ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.

-Οι επιτροπές είναι διμελείς μέχρι τριμελείς και δρουν πλάι στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν βοηθητικό όργανο.

-Σ' αυτές συμμετέχει ελεύθερα κάθε μέλος του Συνδέσμου που μπορεί να βοηθήσει με τον προβληματισμό του και την πρακτική δουλειά.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα των βοηθητικών Επιτροπών.ΙΣΤ' ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 21°

-Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, ταυτόχρονα με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου με το ίδιο εκλογικό σύστημα και για τον ίδιο χρόνο εκλέγει η Ελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

-Η Ελεγκτική Επιτροπή στη πρώτη Συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της. Πρόεδρο που διευθύνει τις εργασίες της.

-Τα παραιτούμενα ή απόντα ή κωλυόμενα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά^, κατά σειρά επιτυχίας μέλη αυτής.

-Η Ελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει και εποπτεύει τις διαχειριστικές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ιδιαίτερα του Ταμία και ελέγχει την νομιμότητά τους. Ερευνά αν οι πληρωμές και οι πράξεις έγιναν κανονικά και αν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Δικαιούται να εξετάζει σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Συνδέσμου και να ελέγχει τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

-Στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσεται ΕΚΘΕΣΗ για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτής. Την έκθεση υποβάλλει ο Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής στην Γενική Συνέλευση κατά την οποίαν έχει υποχρέωση να την αναπτύξει και προφορικά. Επίσης τηρεί βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εκθέσεις της που υποβάλλονται στις Γ ενικές Συνελεύσεις και στις Συνεδριάσεις της.

-Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να καλέσει έκτακτα Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητάς της.ΙΖ΄ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 22°

1.-0 Σύνδεσμος αναλαμβάνει πρωτοβουλία σε ό,τι συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του, γενικά του συνδικαλιστικού κινήματος καθώς και στην έκδοση δικού του «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ».

ΑΡΘΡΟ 23°

Ο Σύνδεσμος γιορτάζει την 1η του Μάη γιορτή της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

ΙΗ΄ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24°

- Οι κινητοποιήσεις αποτελούν δικαίωμα των μελών του Συνδέσμου που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ως μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του.-

- Οι κινητοποιήσεις του Συνδέσμου κηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 11 του Καταστατικού με ανάλογη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

-Με την απόφαση για κινητοποιήσεις θα καθορίζεται η μορφή τους και η διάρκειά τους:

-Οι κινητοποιήσεις δεν μπορεί να φορούν αιτήματα διάφορα από εκείνα που γνωστοποιήθηκαν.ΙΘ' ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 25°

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων Αθηνών» στο μέσο δε , την εικόνα του ΑΙΝΕΙΟΥ που φέρει στους ώμους του το γέροντα πατέρα του και παρακάτω το έτος ίδρυσης 1925.Κ'ΓΕΝΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 26°

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του, Αστικού Κώδικα και των σχετικών Νόμων.

ΑΡΘΡΟ 27°

Ο Σύνδεσμος είναι μέλος της «Π.Ο.Π.Σ.» μπορεί δε να συνεργάζεται και με άλλες συνδικαλιστικές πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των Συνταξιούχων και εργαζομένων του Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα για επιτυχία των σκοπών του.

ΑΡΘΡΟ 28°

Το παρόν καταστατικό το οποίο μετά την τροποποίησή του αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ από την καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα το Τριφυλλείου Ιδρύματος (Θεμιστοκλέους 5) στις 18 Νοεμβρίου 2004. Η ψήφιση του καταστατικού έγινε κατ' άρθρο και στο σύνολο.-

       Η Πρόεδρος της Γ.Σ                                Ο Γραμματέας της Γ.Σ

        Σούλα Ακζώτη                                          Γιώργος Σκαρμέας        


Μοιραστείτε το

στο Facebookστο Twitterστο Google+